Filtro
InstitucioniLlojet e të dhënave

RajoniVitiMbylle

Rastet e dhunës të raportuara në Policinë e Kosovës 2015-2021

3398
1125
1519
1165
1742
1234
1321

Total:

11504

Raste

Prishtinë
3398
Raste
Gjakovë
1125
Raste
Pejë
1519
Raste
Mitrovicë
1165
Raste
Prizren
1742
Raste
Ferizaj
1234
Raste
Gjilan
1321
Raste

Rreth “1≠1”

Qasja në të dhëna publike të ndara sipas gjinisë është sfidë në Kosovë. Në fakt, një kritikë e hasur shpesh në raportet e progresit të BE-së është dështimi i institucioneve publike në Kosovë për të mbledhur dhe përdorur të dhëna të ndara sipas gjinisë për politikëbërje në të gjithë sektorët. Kjo mungesë e të dhënave e bën të vështirë, e thuajse të pamundur, integrimin e perspektivës gjinore në hartimin e politikave publike.

Mëso më shumë